• +421 948303686
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pon - Pia 8:00 - 18:00
 • Rozhovor o prírodných  trvalkových záhonoch.

  V tomto texte by sme chceli vysvetliť niečo málo o trvalkových záhonoch.

 • Referencie - konzultačné služby pri založení rodinnej záhrady:

 • Každý sme odborníkom v nejakej oblasti, vyberáme si to, k čomu inklinujeme, máme vlohy, čo nás priťahuje a napĺňa. Naším poslaním je vytvorenie krásneho harmonického prostredia podľa predstáv zákazníka a zosúladením jeho predstáv s nárokmi prírody.

 • Trendom dneška (hlavne u ľudí uvedomelých, mnohých mladých ľudí) je permakultúra. O čo vlastne ide? Je to len módny hit?

 • Postup spracovania Dokumentu starostlivosti o dreviny a dendrologických prieskumov:

 • Rozhovor o prírodných  trvalkových záhonoch.

  V tomto texte by sme chceli vysvetliť niečo málo o trvalkových záhonoch.

 • Nie vždy chce zákazník vytvorenie celého projektu záhrady.

 • Máme pre Vás viaceré formy výstupov a možnosti spolupráce. Je len na Vás, pre ktorú formu sa rozhodnete:

 • Buďte originálni! Tak znie motto, ktoré by si mal prisvojiť každý amatérsky záhradník.

 • Stiahnite si ZADARMO 

 • Následné riadky Vám pomôžu vytvoriť predstavu, ako postupuje záhradný architekt pri vypracovaní projektovej dokumentácie.nclude Component Anywhere” is a revolutionary system plugin, coming with Flex, which enables you to place components in article, module or page (without iframe) anywhere on your site.

 • Záhony na stiahnutie.
  Ak nechcete meniť celú záhradu, ale potrebujete záhon, ktorý Vám spestrí konkrétne miesta na záhrade, nech sa páči, vyberte si z našej ponuky.

 • Ako náhrada trávnika pod stromami.
  Kruhový záhon je vhodný do polotieňa – hlavne pod listnaté stromy. Samozrejme tieto trvalky viete použiť aj v polotieni, tieni, kde nechcete kosiť, napríklad za domom, na malom kúsku, kde Vám aj tak nič nerastie.

 • Ako náhrada trávnika pod stromami.
  Kruhový záhon je vhodný do polotieňa – hlavne pod listnaté stromy. Samozrejme tieto trvalky viete použiť aj v polotieni, tieni, kde nechcete kosiť, napríklad za domom, na malom kúsku, kde Vám aj tak nič nerastie.

 • Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu Záhradná Architektúra
  Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.zahradnaarchitektura.com je: Ing. Zuzana Takáčová - VERT
  82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Padlých hrdinov 10241/36
  IČO: 37145894
  IČ DPH:
  Bankové spojenie: VÚB č. ú.: SK4502000000003456386654
  Zapísaný Okresným úradom v Bratislave, číslo živnostenského registra: 102-25756
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. číslo: +421 948303686
  Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia
  Prievozská 32
  820 07 Bratislava 4
  Článok I – Pojmy
   
  Predávajúci    spoločnosť „Ing. Zuzana Takáčová – VERT“, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar / Projekty záhrad
  Spotrebiteľ    fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.zahradnaarchitektura.com a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
  E-shop    internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.zahradnaarchitektura.com
  Tovar    Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu
  Objednávka    úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope
  Cena    celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného
  Dopravné    cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)
  VOP     tieto všeobecné obchodné podmienky

  Článok II – Všeobecné ustanovenia
  1.    Tieto VOP upravujú:
  -    proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
  -    podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
  -    práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

  2.    Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

  1.    Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.zahradnaarchitektura.com.
  2.    Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
  3.    Nákup Tovaru v E-shope je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Pri registrácii bude Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku a link na stiahnutie zakúpeného tovaru / projektu. Ak Spotrebiteľ neklikne na linku do 5 dní od registrovania v E-shope, konto Spotrebiteľa nebude aktivované a registrácia bude neúspešná.
  4.    Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
  5.    Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
  6.    Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
  7.    V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
  8.    K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
  9.    Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.zahradnaarchitektura.com. 6) vyžaduje, aby spotrebiteľ vyhlásil, že bol: - riadne poučený o strate práva na odstúpenie po poskytnutí služby, - riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania elektronického obsahu. V prípadoch vyššie uvedených musí Spotrebiteľ pred dokončením objednávky stlačiť aj tlačidlá s textom: „Predávajúcemu udeľujem výslovný súhlas so začatím poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že som bol Predávajúcim riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.“
  10.    Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

  -    vlastnostiach Tovaru,
  -    celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

  11.    Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú
  tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

  -    potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke
  -    znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,
  -    Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.

  12.    Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.
   
  Článok IV – Platobné a dodacie podmienky
   
  1.    Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

  a)    platobnou bránou PayPal, TrustPay alebo
  b)    bankovým prevodom, alebo
  c)    priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,

  2.    Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
  3.    Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
  4.    Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
  5.    Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 5 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 10 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada vkladom na účet.
  6.    Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar vo forme linku na stiahnutie súboru alebo zaslaním tohto súboru e-mailom na zadanú e-mailovú adresu.
   
  Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

  1.    Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

  a)    viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  b)    dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
  c)    Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

  2.    Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

  a)    písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
  b)    e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  3.    Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

  4.    Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

  5.    Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
  6.    Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  a)    poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  b)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
  c)    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  d)    predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
  e)    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  f)    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  g)    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  h)    predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
  i)    predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
  j)    poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
   
   
   

 • Ak nechcete meniť celú záhradu, ale potrebujete záhon, ktorý Vám spestrí konkrétne miesta na záhrade, nech sa páči, vyberte si z

  našej ponuky.

  • Novinka od nás!! - FLOWER POWER - ORIGINÁLNE TRVALKOVÉ ZÁHONY /hotové - na stiahnutie, na mieru/
  • ZAHRADNÁ A KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA: štúdie, projekty, poradenstvo /konzultácie/, realizácia
  • DENDROLOGICKÉ PRIESKUMY
  • LAND ART inštalácie
  • PRÍRODNÉ DIZAJNOVÉ /PERMAKULTÚRNE/ ZÁHRADY
  • KURZY

   
 • Politika cookies

  Cookies, sú počítačové údaje, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa služby a sú určené na využitie pri prehliadaní webových stránok.

  Cookies sú používané pre:

  • prispôsobenie webového obsahu preferenciám používateľa služby a optimalizovanie využitia webových stránok. Tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať webové stránky daného zariadenia a správne zobraziť webovú stránku na mieru ich individuálnym potrebám
  • vytváranie štatistík, ktoré pomôžu pochopiť ako používatelia používajú naše webové stránky, čo umožňuje zlepšovať ich štruktúru a obsah. Z daných údajov nie je možná osobná identifikácia.
  • uchovávanie informácií o vašich preferenciách  Na našich webových stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies.

  • Dočasné cookies sú súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení užívateľa, kým neopustí stránky www.zahradnaarchitektura.com.
  • Trvalé súbory cookies sú uložené v koncovom zariadení používateľa po dobu stanovenú v parametroch cookies, alebo až do ich odstránenia zo strany používateľa.  Na našich web stránkach môžu byť použité nasledujúce typy cookies:

  • Základné cookies, umožňujúce správne fungovanie webových stránok 7VFS Vert, napríklad zapamätanie si predchádzajúcej činnosti (napr. vložený text), keď prechádzate späť na stránku pri tom istom prehliadaní.
  • Cookies na zaistenie bezpečnosti - napr. slúžia na odhaľovanie podvodov.
  • Výkonové cookies, umožňujú zhromažďovanie informácií o tom, ako užívatelia reagujú na naše webové stránky, či informácií o navštívených stránkach, čase strávenom na webovej stránke a problémoch, na ktoré narazia, napríklad hlásenia o chybe. Vďaka nim môžeme zlepšovať výkonnosť našich webových stránok.
  • Funkčné cookies, umožňujú pamätať si voľby, ktoré ste urobili, konkrétne prispôsobiť užívateľské rozhranie, napríklad pokiaľ ide o jazyk alebo región, z ktorého je užívateľ, veľkosť písma, atď...
  • Reklamné cookies sa využívajú na poskytnutie obsahu, ktorý je pre vás a vaše záujmy relevantný. Môžu sa využívať pri cielenej reklame alebo na obmedzenie počtu zobrazení reklamy.  Internetové prehľadávače sú často nastavené na automatické akceptovanie cookies.
  Používatelia webu môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa cookies. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si pokyny vášho prehľadávača alebo pomocníka, aby ste dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť, alebo upraviť nastavenia vášho prehľadávača.

  Obmedzenie používania súborov cookies však môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach 7VFS Vert.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.Rozumiem

Chcete si založiť záhon?

Vyplňte údaje a pošleme Vám

ZADARMO


.:Kvetinový JEDLÝ DIVOKÝ záhon:. Malú ukážku,  
podľa ktorej si môžete vysadiť kvetinový záhon s trvalkami, bylinkami a typickými jedlými „burinami“.